Skip to content
Kontakt: +48 607 171 373 | pletwal.mlawa@wp.pl

Statut klubu

Statut Klubu Pływackiego „Płetwal Mława”

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę  Klub Pływacki „ Pływacki  Mława” w skrócie „Płetwal Mława”, zwane dalej „Klubem”.

§2

 1. Siedzibą Klubu jest miasto Mława.
 2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swoich celów Klubu może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§3

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem i posiada osobowość prawną.
 2. Klub podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Mławskiego
 3. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych związków lub stowarzyszeń sportowych.

§4

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaków organizacyjnych
z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§5

 1. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.
 2. Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek stowarzyszenia oraz osoby nie należące do Klubu.
 3. Klub może powoływać sekcje lub kluby problemowe – doraźne lub stałe.

§6

Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

Rozdział 2
Cele działania Klubu

§7

Celem Klubu jest:

 1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej na obszarze swego działania
 2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości
 3. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania

§8

Klub realizuje swoje cele o których mowa w §7,  w szczególności przez:

 1. Propagowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym na terenie swego działania,
 2. Popularyzację kultury zdrowotnej i fizycznej,
 3. Popularyzowanie higienicznego trybu życia,
 4. Powoływanie jednostek organizacyjnych Klubu,
 5. Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego,
 6. Szkolenie młodzieżowych kadr, w tym młodzieżowych organizatorów sportu,
 7. Organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu gminnym i przekraczającym obszar gminy,
 8. Programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla młodzieży szkolnej,
 9. Działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych przyszkolnych,
 10. Współdziałanie w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieży szkolnej z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
 11. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, narkomanii, alkoholizmowi itp.

§9

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

 1. Kierownictwem i radami szkół
 2. Organami samorządowymi i rządowymi
 3. Innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami z związkami stowarzyszeń.

§10

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:

 1. Społecznej działalności swoich członków i działaczy
 2. Pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy, sponsorów
 3. Bazie sportowo – rekreacyjnej szkół oraz jednostek samorządowych.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie Klubu dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§12

 1. Członkami Klubu  mogą być osoby fizyczne i prawne, deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu, po złożeniu pisemnej deklaracji.
 2. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.

§13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, bez względu na miejsce zamieszkania.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§14

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  • wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
  • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu
  • korzystać z pomocy i zaplecza Klubu w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  • brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Klubu z prawem głosu.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
  • regularnego opłacania składek na rzecz Klubu,
  • uczestniczenia w pracach Klubu na miarę swoich możliwości.

§15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Klubu, zgłaszać do władz Klubu wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Klub zadań.
 3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§16

 1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Klubu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków Klubu.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§17

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Klubu,
  • śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 • uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 1 roku,
 • wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,  regulaminów i uchwał władz Klubu, działania na szkodę Klubu, z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Klubu

§18

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie członków Klubu, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd Klubu, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna.

§19

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa 4 lata.

§20

 1. Wybory do władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie wcześniej niż 1 godzinę po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 34 ust. 1 i 2.
 3. Zasada opisana w ust. 2 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§21

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Klubu, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

Rozdział V
Walne Zebranie

§22

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie może być:
  • Zwyczajne,
  • Nadzwyczajne
 3. prawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Klubu. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu (z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 35 ust.1 i 2).
 9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Klubu
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu,
 5. uchwalanie regulaminów prac: Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej,
 6. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków honorowych,
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu,
 9. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 11. określenie wysokości zobowiązań finansowych, jakie może zaciągnąć Zarząd,
 12. podejmowanie uchwały w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego,
 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.

 

Rozdział VI
Zarząd Klubu

§24

 1. Zarząd składa się z 4 członków wybranych spośród członków zwyczajnych.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wice Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

 

 • 25

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania,
 2. kierowanie całokształtem działalności Klubu zgodnie z celami statutowymi,
 3. uchwalanie planów działalności Klubu i preliminarzy budżetowych,
 4. sprawowanie zarządu majątkiem Klubu,
 5. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Klubu,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Klubu,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 10. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,
 11. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 12. powoływanie i rozwiązywanie działających doraźnie zespołów doradczych (rady programowej i komisji problemowych) oraz określanie ich zadań,
 13. podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach dotyczących odznak i wyróżnień w tym ich przyznawania,
 14. podejmowanie uchwał dotyczących w szczególnych przypadkach zwalniania z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 15. podejmowanie uchwał w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników.

§26

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Klubu i jego Dyrektora.
 2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Zarząd.

 

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

§27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

§28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

§29

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§30

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami władz Klubu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Klubu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział VIII
Majątek Klubu  i gospodarka finansowa

§31

Źródłami powstania majątku Klubu są:

 • składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty,
 • wpływy z działalności statutowej Klubu, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Klubu (dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Klubu), dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 • innych źródeł.

§32

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§33

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Klubu, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Klubu uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział IX
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§34

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Klubu. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i Klubu, mające podobne cele statutowe do Klubu nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Klubu, po wypełnieniu jego zobowiązań.
 5. Rozwiązanie Klubu następuje z chwilą wykreślenia jego z rejestru Starosty Powiatu Mł

§35

W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

Scroll To Top